top of page
Search
  • Writer's pictureBen Kotlar

פינוי-בינוי, בינוי-פינוי ומה שבניהם

Updated: May 15, 2021

פרויקטי פינוי-בינוי (או בינוי-פינוי) הינם פרויקטי התחדשות עירונית לכל דבר רק שמערכת החוקים אליה הם כפופים גמישה בהרבה ונתונה להחלטות הרשויות בדרך של משא ומתן יותר מפרויקטי תמ"א 38 אשר הזכויות הנזקפות להם מוגדרים מראש וניתנים לחישוב

במסגרת פרויקטי פינוי-בינוי מחסומים רבים נפרצים ובדרך של הצעות אטרקטיביות לעירייה כגון הכנת עירוב שימושים למתחם מגורים קלאסי אשר לאחר סיום התהליך יכיל גם, לדוגמא, גני ילדים ומשרדים לעירייה. באופן זה ניתן להציע לרשות המקומית לספק השלמת חוסרים סביבתיים ל
5 views0 comments

Comments


bottom of page